Afspraak en Privacy

SLIM DIEETADVIES WERKT VOLGENS DE RICHTLIJNEN VAN HET RIVM. MOCHT U VERKOUDHEIDSKLACHTEN OF KOORTS HEBBEN, DAN GRAAG TELEFONISCH OVERLEG.

DE DIËTIST WERKT UITSLUITEND OP AFSPRAAK. 

Slim dieetadvies werkt met alle huisartsenpraktijken uit Etten-Leur, St Willebrord en Hoeven samen.

Directe toegankelijk en verwijzing
Mixed NutsDe diëtist direct toegankelijk (DTD), dat betekent dat een verwijsbrief van de huisarts of specialist niet verplicht is. Mocht u wel een verwijsbrief hebben, dan neemt u die mee naar de  afspraak.

Naar uw eerste afspraak graag uw zorgverzekeringpas en identiteitsbewijs meenemen.

Wat gebeurt er tijdens de eerste afspraak?

Komt u met verwijsbrief dan is het eerste consult een intakegesprek. Hierin wordt vastgesteld wat de bedoeling is van de behandeling en er wordt aandacht besteed aan de (medische) achtergrond van de cliënt. Dit consult duurt ongeveer 50-55 minuten.

Komt u voor het eerst bij de diëtist zonder verwijsbrief? Dan vindt er een zogeheten DTD-screening plaats van 15 minuten.
Dit is een vooronderzoek om te kijken of u bij de diëtist aan het juiste adres bent.
Bij  twijfels dan kan de diëtist u terugverwijzen naar uw huisarts. Onze diëtist heeft een training gehad op het gebied van screening.

De DTD-screening wordt bijna altijd vergoed. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeraar.

Wordt de huisarts geïnformeerd?
De huisarts ontvangt een rapportage van de diëtist, behalve als u aangeeft daar geen belang aan te hechten.

Contact

U kunt via de mail contact opnemen. Wij zullen binnen twee werkdagen uw bericht beantwoorden. Wij zijn telefonisch bereikbaar binnen kantooruren: 06-42832098.

Meer weten

Behandeltijd
De behandeling door de diëtist bestaat uit méér dan alleen het gesprek met u in de behandelkamer. De diëtist voert bijvoorbeeld ook berekeningen uit, stelt een op maat gemaakt voedingsadvies op en heeft mondeling en schriftelijk contact met uw arts. Die tijd maakt deel uit van de behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent.

Afspraak afzeggenappeltaart

Wanneer u een afspraak met de diëtist niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren mee te delen. Indien u dit nalaat, kunnen de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Algemene voorwaarden:

Slim Dieetadvies, diëtist Viola Gijzen-Ikink

Algemeen

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

• Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.

• Cliënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.

• Dieet: voeding op medische indicatie.

• Dieetadvisering: advisering omtrent een dieet.

• Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.

De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering of voedingsadvisering.

Indien er sprake is van dieetadvisering kan de begeleiding van de cliënt niet eerder starten dan nadat de patiënt een verwijzing van een (huis)arts kan overleggen.

De diëtist informeert de patiënt of cliënt over de kosten van de dieetadvisering. De diëtist declareert of factureert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten .

De cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult.

Indien aanvullende verzekering van cliënt dieetadvisering vergoed, dient de diëtist via VECOZO rechtstreeks de declaratie bij Zorgverzekeraars in. Bij het ontbreken van een vergoeding via de aanvullende verzekering, contract van de desbetreffende zorgeverzekeraar, dan wel bij overschrijding van de behandeluren, ontvangt de patiënt een rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist. Indien de cliënt een verwijzing heeft binnen de DBC (DM-ll, CVRM of  COPD) worden de facturen ingediend bij de hoofdaannemer. Deze behandelingen worden niet ten laste gelgd van het eigen risico.

Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de cliënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.

Indien de cliënt een gemaakte afspraak met diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert via 06-42832098, kan diëtist het voorgenomen consult bij die patiënt of cliënt in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief.

De cliënt kan te allen tijde de begeleiding beëindigen, mits diëtist 24 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.

De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.

De artikelen 4 tot en met 10 van de Algemene voorwaarden gelden eveneens voor voedingsadvisering.

Betalingsvoorwaarden Diëtist

De door de diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichtingen te voldoen. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan.

Indien de cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 27,00 (alles exclusief omzetbelasting).

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost , kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort.

Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar.

Vraag ernaar bij uw diëtist.

Versie januari 2021

Privacyverklaring Slim dieetadvies

Slim dieetadvies gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Slim dieetadvies dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Slim dieetadvies heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Slim dieetadvies bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Slim dieetadvies zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Slim dieetadvies heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Slim dieetadvies zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Slim dieetadvies een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Slim dieetadvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

 Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar vgijzen@casema.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Slim dieetadvies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer 06-42832098 of via vgijzen@casema.nl.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Slim dieetadvies kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via vacgijzen@gmail.com.

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Klachtenregeling:   Wkkgz

Vanaf 1 januari 2017 is iedere zorgverlener verplicht een regeling te hebben voor de opvang en behandeling van klachten en geschillen. Dit is geregeld in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg).

Wanneer je een klacht hebt, probeer deze dan eerst te bespreken met je diëtist. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici, via de website. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch te benaderen: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl

Overige informatie op gebied van klachten vindt u in: